translate.PRENATALNI TESTOVI

NIPTiva

Opšte informacije o VeriSeq NIPTiva v2 testu

Ljudsko telo se sastoji od triliona ćelija. Svaka ćelija ima jezgro u kome se nalaze hromozomi. Hromozomi su najvažnije komponente jezgra jer sadrže genetske informacije za razvoj i funkciju organizma. Ćelije ljudskog tela sadrže 23 para hromozoma (ukupno 46 hromozoma). Polovina od ovih 46 hromozoma potiče od majke, a druga polovina od oca. Hromozomi sadrže naš genetski materijal sa svim informacijama neophodnim za pravilan razvoj i funkcionisanje organizma. Parovi hromozoma od 1 do 22 nazivaju se autozomi, a 23. par je poznat kao polni hromozomi (XX kod žena i XY kod muškaraca).
NIPTiva je siguran i pouzdan skrining test za otkrivanje fetalnih genetskih anomalija na nivou genoma iz perifernih uzoraka pune krvi žena koje su trudne najmanje 10 nedelja. Uzorak krvi sadrži određeni procenat frakcije fetalne DNK od koje se vrši kompletna analiza korišćenjem tehnologije sekvenciranja sledeće generacije (NGS). U poređenju sa tradicionalnim biohemijskim skrining testom, NIPT obezbeđuje značajno veći nivo osetljivosti i specifičnosti (99,9%), i značajno sveobuhvatniji pristup analizi genetskih anomalija. Ono što je najznačajnije je činjenica da NIPTiva testiranje značajno smanjuje broj invazivnih procedura u normalnoj, odnosno redovnim trudnoćama.

Prenatalni testovi

Autozomna aneuploidija
Termin trizomija se koristi da opiše prisustvo tri hromozoma umesto uobičajenog para hromozoma, odnosno prisustvo jednog dodatnog hromozoma. Najčešće autozomne aneuploidije su:
Trisomija 21 (poznata i kao Daunov sindrom) se javlja kod otprilike 1 od 700 porođaja i rizik se povećava sa godinama majke. Često rezultira mentalnim poremećajima i fizičkim malformacijama, posebno srčanim manama.
Trisomija 18 (Edvardsov sindrom) i trisomija 13 (Patau) se javljaju kod otprilike 1 od 7.000 rođenih. Takođe, rizik se povećava sa godinama majke. Ove trizomije su povezane sa teškim mentalnim i fizičkim poremećajima.

prenatalni Test

Aneuploidija polnih hromozoma
Žene imaju dva X hromozoma (XX), dok muškarci imaju jedan X i jedan Y hromozom (Y). Prisustvo promena u polnim hromozomima predstavlja aneuploidiju polnih hromozoma. Ove promene mogu imati različite posledice, kao što su razvoj malformacija, kognitivni poremećaji i poremećaji rasta, kao i seksualni problemi i problemi neplodnosti.
Klinefelterov sindrom: pogađa muškarce (oko 1 od 500 do 1.000) i uzrokovan je prisustvom dodatnog X hromozoma (47, XXY). Rizik se povećava sa godinama majke. Oni koji su pogođeni ovom trizomijom obično imaju povećanu visinu, ponekad blage mentalne poremećaje i probleme sa plodnošću.
Jakobov sindrom: pogađa muškarce (oko 1 od 1000) i uzrokovan je prisustvom dodatnog Y hromozoma (47, XYYY). Pogođeni pojedinci su viši od normalnog, mogu imati određeno kašnjenje u govoru i generalno nemaju mentalne poremećaje.
Tarnerov sindrom: pogađa žene (oko 1 od 2.500) i karakteriše ga nedostatak X hromozoma (45, X0). Ljudi sa ovom monosomijom imaju nizak rast, neplodnost, a ponekad i srčane i bubrežne poremećaje.
Sindrom trostrukog X: pogađa žene (oko 1 od 1000) i karakteriše ga prisustvo dodatnog X hromozoma (47, XXX). Mnoge devojke i žene sa trostrukim X sindromom nemaju ili imaju samo blage simptome. U drugim slučajevima, simptomi mogu biti ozbiljniji i mogu uključivati kašnjenje u razvoju i poteškoće u učenju.

Šta su aneuploidije?

Aneuploidija je stanje u kojem je jedan ili više hromozoma višak ili jedan ili više hromozoma nedostaje. Pošto svaki hromozom sadrži stotine gena, dodatni hromozom ili odsustvo jednog hromozoma narušava postojeću ravnotežu u ćelijama i, u većini slučajeva, nije kompatibilan sa životom.

Koje su najčešće aneuploidije?

Najčešće aneuploidije kod ljudi su trizomije, koje čine oko 0,3%. Najčešće aneuploidije su Daunov sindrom (javlja se kod 1 od 700 porođaja), a zatim Klinefelterov sindrom (javlja se kod 1 od 1.000 porođaja).

Šta su autozomne aneuploidije i aneuploidije polnih hromozoma?

Jedan od načina da se klasifikuje aneuploidija je prema tipu hromozoma koji je zahvaćen: autozomni hromozomi (parovi 1 do 22) i polni hromozomi (par 23, X i Y)

Šta su mikrodelecije?

Mikrodelecije su abnormalnosti koje se javljaju kada nedostaje deo hromozoma. Efekat mikrodelecije na zdravlje i razvoj fetusa zavisi od njegove lokacije i veličine. Neke mikrodelecije mogu izazvati intelektualne teškoće, probleme sa motoričkim veštinama ili pobačaj, dok druge uopšte ne štete.

Koliko su česte mikrodelecije?

Za razliku od drugih hromozomskih abnormalnosti, za koje je veća verovatnoća da će se pojaviti kod majki sa određenim faktorima rizika (kao što su one koje imaju 30 ili više godina ili koje imaju porodičnu istoriju genetskog poremećaja), čini se da se mikrodelecije javljaju nasumično i podjednako utiču na bilo koju bebu, bez obzira na drugi faktori rizika.

Kako se otkrivaju fetalne aneuploidije tokom trudnoće?

Postoje različiti prenatalni testovi za otkrivanje fetalne aneuploidije, koji se generalno dele u dve glavne grupe: neinvazivne i invazivne.
Neinvazivni prenatalni test ne predstavlja rizik za fetus i majku, jer zahteva samo uzorak krvi majke. Može se raditi od 10. nedelje trudnoće, a mnogo su pouzdaniji od kombinovanog skrining testa koji ima veću stopu greške.
Invazivni testovi su biopsija horiona i amniocenteza. Što se tiče otkrivanja aneuploidije, oni se rade samo da bi se potvrdila sumnja na aneuploidiju otkrivenu neinvazivnim prenatalnim testom, jer predstavljaju rizik od pobačaja između 1% i 2%.

Niptiva prenatalni test kutija

Uradite prenatalni test već danas

Naručite